Black Mirror: Bandersnatch (Netflix): «Եթե մենք գիտեինք, մենք չենք դա արել» խոստովանել ստեղծողները

Black Mirror : Bandersnatch (Netflix) : « Si on avait su, on ne l'aurait …

Այս հոդվածը առաջին անգամ հայտնվեց https://www.programme-tv.net/news/evenement/netflix-series-films-et-documentaires-sur-netflix/223111-black-mirror-bandersnatch-netflix-si-on-avait-su-on-ne-laurait-pas-fait-avouent-les-createurs/